Contact

Voor meer informatie over Wurk fan Fryslân kunt u contact opnemen met onderstaande gegevens:

Alvin Sibbald
Projectleider Fan Fryslân

Nynke Kooystra
Marketing & Communicatie Fan 
Fryslân

T: 058 233 07 40
E: info@fanfryslan.nl

En volg ons op twitter @fanfryslân

Bezoekadres: Beleef Friesland, Heliconweg 62, 8914 AT Leeuwarden
Postadres: Postbus 699, 8901 BL Leeuwarden